top of page

Toezicht op de zorg voor kwetsbare mensen thuis


Van ouderen wordt verwacht dat zij langer zelfstandig thuis blijven wonen, indien nodig met ondersteuning van een netwerk van zorg- en hulpverleners, mantelzorgers en overige betrokkenen. Met de ondersteuning vanuit dit netwerk zou de oudere in staat gesteld moeten worden om op prettige en veilige wijze zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen wonen.

Samenwerking binnen netwerken

Uit de verschillende fases van dit onderzoek blijkt dat de samenwerking binnen deze netwerken rondom zelfstandig wonende kwetsbare ouderen verbeterd kan worden. In de netwerken van zelfstandig wonende kwetsbare ouderen die zijn onderzocht, zijn de zorg- en hulpverleners regelmatig niet op de hoogte van elkaars betrokkenheid en hebben ze weinig onderlinge contacten. De regie rondom de zorg en hulpverlening blijkt voornamelijk bij de oudere zelf te liggen wat belangrijk is als de oudere het nog zelf kan. Echter, het is veelal onduidelijk bij wie de taak belegd is om dit te monitoren en signaleren wanneer dit niet meer gaat. Ook zijn er veelal geen afspraken gemaakt over de coördinatie binnen het netwerk. Dit kan tot gevolg hebben dat er risico’s optreden voor thuiswonende ouderen. Er is meer bewustwording nodig bij zorg- en hulpverleners dat zij onderdeel uitmaken van een netwerk rondom zelfstandig wonende ouderen. Ook kunnen bestaande richtlijnen en normen intensiever gebruikt worden om de samenwerking binnen het netwerk van zorg- en ondersteuning aan deze kwetsbare groep vorm te geven.

Evaluatie pilot voor toezicht op netwerken in langdurige zorg thuis

Eén van de doelen van het huidige onderzoek was om bij te dragen aan de inrichting en evaluatie van het toezicht op netwerken rondom kwetsbare cliënten in de langdurige zorg thuis. Binnen de langdurige zorg vinden momenteel ingrijpende veranderingen plaats (de transitie), dit heeft consequenties voor het toezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De laatste fase van dit onderzoek betrof een procesevaluatie van een pilot binnen het project ‘Toezicht op netwerken in de langdurige zorg thuis’, uitgevoerd door de IGZ. In deze pilot was het cliëntperspectief het uitgangspunt voor toezicht. Het betrekken van cliënten in deze vorm van toezicht werd door alle betrokkenen als een toegevoegde waarde ervaren. Het is hierbij wel van belang om goed te specificeren welke informatie een cliënt wel en niet kan geven over de samenwerking, kwaliteit en veiligheid van zorg. Uit de pilot van de IGZ kwam de beperkte mate van samenwerking binnen de netwerken rondom zelfstandig wonende kwetsbare cliënten ook naar voren. Uit de procesevaluatie door de onderzoekers bleek onder meer dat verschillende randvoorwaarden voor samenwerking nog onvoldoende uitgewerkt zijn, zoals financiering die (intensieve) samenwerking mogelijk maakt en afspraken rondom gegevensuitwisseling en privacy.

Inbedding van het onderzoek Deze rapportage is het tweede en tevens afsluitende rapport binnen het onderzoek naar ‘Toezicht op zorgnetwerken van thuiswonende kwetsbare ouderen van 75 jaar en ouder’ dat werd uitgevoerd in het kader van de Academische Werkplaats Toezicht, gefinancierd door ZonMw. Binnen deze academische werkplaats wordt er nauw samen gewerkt met de IGZ.

Via de volgende link kunt u het gehele rapport openen:

Voor meer informatie kunt u terecht bij: Prof. dr. C. Wagner (030-2729665)

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page