top of page
Toezicht op zorgnetwerken van thuiswonende kwetsbare ouderen van 75 jaar of ouder

Wat zijn de cijfers?
Uit diverse onderzoeken van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) blijkt dat de kwaliteit en veiligheid van zorg in zorgketens en zorgnetwerken niet altijd goed geregeld is. Regelmatig ontbreekt de regie en communicatie, samenwerking en overdracht schieten vaak te kort. Voor de IGZ is het lastig toezicht te houden op zorgketens en –netwerken als een eenduidig aanspreekpunt ontbreekt. Er is daarom behoefte aan (nieuwe) methoden om dit toezicht systematisch op te zetten, vorm te geven en te onderbouwen. Het doel van dit onderzoek is dan ook ‘Het ontwikkelen en evalueren van methoden en indicatoren voor het toezicht op zorgketens en zorgnetwerken door de IGZ’ met als uitgangspunt dat het perspectief van de thuiswonende oudere centraal staat.

De focus ligt hierbij met name op de regierol die binnen een zorgketen of zorgnetwerk georganiseerd zou moeten zijn. Dit onderzoek wordt uitgevoerd binnen de ‘Academische Werkplaats Toezicht’. 

Wat wordt onderzocht?
Het design van de studie bestaat uit vier verschillende fases, deze fases bestaan uit de volgende onderdelen:

In fase 1 worden de risico’s in het hele zorgproces van kwetsbare thuiswonende ouderen vastgelegd in een risicomatrix. Fase 2 omvat een pilotstudie. Een aantal ouderen en diens zorgverleners worden geïnterviewd over de samenwerking en afstemming binnen het zorgnetwerk. Deze pilotstudie moet leiden tot inzichten over de samenwerking, communicatie en overdracht tussen de verschillende zorgverleners. De uitkomsten van de pilotstudie dienen als basis voor de derde fase. Hierin wordt een vragenlijstonderzoek uitgevoerd waarbij ongeveer 200 ouderen worden benaderd om een korte vragenlijst in te vullen over onder meer de samenstelling van hun zorgnetwerk. Vervolgens worden de betrokken zorgverleners van deze ouderen gevraagd naar samenwerking en afstemming binnen het zorgnetwerk. De resultaten van deze studie leveren input voor een te ontwikkelen toezichtkader voor de IGZ. In de vierde fase van het onderzoek voeren de onderzoekers een projectevaluatie van dit toezichtkader uit. 

Wat kan beter?

Er is momenteel onvoldoende duidelijkheid over samenwerking en afstemming binnen zorgnetwerken voor thuiswonende kwetsbare ouderen. (Formele) samenwerkingsafspraken tussen zorgverleners ontbreken veelal en er is vaak geen centraal aanspreekpunt binnen het informele en formele zorgnetwerk.

 

Voor wie of wat is het relevant?

Voor zorgverleners, beleidsmakers en thuiswonende kwetsbare ouderen

 

Producten

Rapportage fase I en II

Wetenschappelijk artikel over het design van het onderzoek

Eindrapport: verwacht juni 2016

Voor vragen kunt u contact opnemen met Didi Verver

bottom of page