top of page
Samenkracht: De kwetsbare ouderen centraal door het optimaal gebruik maken van eigen bronnen

Samenkracht is een project van welzijnsorganisaties die bij WonenPlus Noord-Holland zijn aangesloten. Met Samenkracht worden kwetsbare burgers structureel ondersteund met praktische diensten en persoonlijk ondersteuning en wordt actief gewerkt aan het versterken van het sociale steunnetwerk rond de deelnemer. Onderzoekers van het EMGO+ Instituut/VUmc hebben een evaluatie van dit project uitgevoerd. Hieruit blijkt dat voor een wezenlijk aantal deelnemers Samenkracht een toegevoegde waarde heeft. Dit uit zich in bijvoorbeeld een uitbreiding van het netwerk, het gevoel hebben ergens op terug te kunnen vallen, deelname aan activiteiten, een stok achter de deur hebben en praktische hulp en ondersteuning. Voor het vervolg van Samenkracht zijn aandacht voor de selectie van geschikte deelnemers en het vooraf goed in kaart brengen van de hulpvraag belangrijke aandachtspunten.

 

Ouderen blijven de komende jaren langer zelfstandig thuis wonen, waarbij een toenemende mate van participatie van henzelf en hun netwerk wordt verwacht. Om deze ouderen te ondersteunen bij het zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen zijn oplossingen nodig die verder reiken dan het leveren van (zo af en toe) zorg en ondersteuning. Samenkracht is een werkwijze die hierbij aansluit. Het wordt uitgevoerd door vrijwilligers van organisaties die bij WonenPlus Noord-Holland zijn aangesloten. Met Samenkracht worden kwetsbare mensen actief benaderd en ondersteund met als doel het uitbreiden van het netwerk door het betrekken van personen uit de eigen omgeving van en voor hen belangrijke organisaties.

 

Samenkracht is aanvullend op het bestaande zorg- en ondersteuningsaanbod, omdat hiermee geïnvesteerd wordt in het opbouwen van een langdurige relatie waar dit vanuit de zorg vaak niet mogelijk is door een gebrek aan tijd en middelen. Samenkracht heeft in veel gevallen (deels) kunnen voorzien in de hulpvraag van de deelnemers. Deze hulpvraag betrof bijvoorbeeld praktische hulp op meer structurele basis bij klusjes in en om het huis. Maar het ging ook om ondersteuning bij het ondernemen van activiteiten, het fungeren als vangnet, of het uitbouwen van (bestaande) contacten. Opvallend is dat de deelnemers zelf vaak niet de verbinding hebben gelegd tussen de ondersteuning vanuit Samenkracht en eventuele veranderingen in hun situatie.

 

Voor een goed vervolg van Samenkracht bevelen de onderzoekers aan om de selectie van de deelnemers  te verfijnen, nog meer in te zetten op het betrekken van het eigen netwerk, contacten en uitwisseling met de eerstelijnszorg verder uit te bouwen, het Samenkracht traject van een deelnemer tijdig af te sluiten en de registratie binnen WonenPlus te uniformeren. IN het nu lopende vervolg van Samenkracht wordt voldaan aan deze aanbevelingen.

 

Product: Rapport

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Didi Verver

bottom of page