top of page
Zorggerelateerde schade in Nederlandse ziekenhuizen 

Wat zijn de cijfers?

De resultaten van de derde meting naar potentieel vermijdbare schade en sterfte in Nederlandse ziekenhuizen (november 2013) hebben laten zien dat de veiligheid in ziekenhuizen aantoonbaar is verbeterd.

  • Van alle in 2011/2012 opgenomen patiënten heeft 1,6% (95% BI: 1,1% - 2,2%) te maken gekregen met potentieel vermijdbare schade. Dit was 30% minder dan in 2004 (was 2,3%; 95% BI: 1,9% - 2,7%) en 45% minder dan in 2008 (was 2,9%; 95% BI: 2,3% - 3,7%).
    Van alle in 2011/2012 in het ziekenhuis overleden patiënten was bij ongeveer 2,6% (95% BI: 2,0% - 3,4%) het overlijden (zeer) waarschijnlijk gerelateerd aan potentieel vermijdbare schade tijdens de opname.

  • De potentieel vermijdbare sterfte daalde met 37% ten opzichte van de meting in 2004 (was 4,1%; 95% BI: 3,5% - 4,8%) en met 53% ten opzichte van de meting in 2008 (was 5,5%; 95% BI: 4,5% - 6,6%).

 

Onder andere na aanleiding van de verschillende patientveiligheidsthema’s die bij eerdere metingen naar boven kwamen, zijn er veel initiatieven van even zoveel partijen om de veiligheid in de Nederlandse ziekenhuizen nog verder te verbeteren. Daarbij zijn er veel partijen die pleiten voor continue aandacht voor deze patiëntveiligheidsthema’s, inclusief het monitoren en inzichtelijk maken van de voortgang.

Bovenstaande is aanleiding voor het ministerie van VWS om een vierde meting van de Monitor Zorggerelateerde Schade uit te zetten.

Wat wordt onderzocht?

Het doel van dit onderzoek is het volgen van de ontwikkeling van patiëntveiligheid in Nederlandse ziekenhuizen, door het verkrijgen van inzicht in de aard, ernst en omvang van potentieel vermijdbare schade en sterfte. Tot nu toe hebben in Nederland drie van dit soort metingen plaatsgevonden. De eerste meting onderzocht de stand van zaken in 2004, de tweede meting de stand van zaken in 2008 en de derde meting de stand van zaken in 2011/2012.

Wat is de methode?

Middels een landelijk gestructureerd dossieronderzoek bij 3000 dossiers van in het ziekenhuis overleden patiënten, uitgevoerd door onafhankelijke en ervaren verpleegkundigen en medisch specialisten, wordt de incidentie van (potentieel vermijdbare) zorggerelateerde schade en potentieel vermijdbare schade geïnventariseerd. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in een random steekproef van 20 Nederlandse ziekenhuizen.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maaike Langelaan

Producten

De geselecteerde ziekenhuizen zijn uitgenodigd in mei 2016. Vanaf september 2016 start de dataverzameling, welke zal lopen tot juni 2017. Het landelijke rapport met de uitkomsten wordt verwacht in november 2017.

Bekijk ook de projectpagina van het NIVEL: Monitor patiëntveiligheid

bottom of page